„Váš partner ve světě realit

Hyposlovník

AnuitaPravidelná splátka úvěru, obsahující jak úmor (jistinu) tak i úroky. Jejich poměr ve splátce se v čase mění.
BytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebnětechnickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Musí mít obytný prostor, vlastní uzamykatelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy. Rozsah a druh vybavení jednotlivých prostorů přitom musí odpovídat velikosti bytu.
Cena obvyklá nemovitostiCena, která by byla dosažena při prodejích stejné, popřípadě obdobné nemovitosti v obvyklém obchodním styku ke dni ocenění se zohledněním všech i do budoucna předvídatelných faktorů snižujících její hodnotu. Tuto cenu stanoví hypoteční banka pro potřebu poskytnutí úvěru
Cena obvyklá budoucíCena oceňovaných nemovitostí podle stavu po dokončení stavby v cenové úrovni ke dni ocenění.
Cena tržníCena, za kterou se nemovitost skutečně prodává a kupuje na trhu nemovitostí.
Dům bytovýStavba, u níž převažuje funkce bydlení
Dům rodinnýRodinný dům je stavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy všech místností určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví.
Hypoteční úvěrÚvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné.
Hypoteční zástavní listDluhopis, jehož jmenovitá hodnota, včetně úroků, je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů.
JistinaNesplacená část dluhu, částka, ze které se počítá úrok.
Katastr nemovitostíSouhrn údajů o nemovitostech zahrnující jejich soupis, popis, geometrické a polohové určení. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.
Kombinovaný produktHypoteční úvěr kombinovaný se stavebním spořením nebo se životním pojištěním.
List vlastnictvíVýpis z katastru nemovitostí, na kterém jsou údaje o katastrálním území, části obce, katastrálním úřadu, který jej vydal vlastníkovi, popř. spoluvlastnících nemovitosti, která je označena parcelním číslem a číslem popisným, popř. evidenčním s uvedením dalších údajů, údaje o případných omezeních vlastnického práva a nabývacích titulech k nemovitosti. Jedná se o jednu z listin dokládající vlastnictví k nemovitosti.
NemovitostiNastanou rozhodnutím katastru nemovitostí o povolení vkladu a to ke dni doručení návrhu na povolení vkladu.
Právní účinky vkladu do katastru nemovitostíStavba, u níž převažuje funkce bydlení
Předkupní právoSouhlas vlastníka nemovitosti s tím, že v případě prodeje nemovitost přednostně nabídne straně oprávněné z předkupního práva.
Společné jmění manželů (SJM)Může vzniknout jen mezi manželi. Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu zákonem stanovený rozsah SJM zúžit. Rozhodnutím soudu lze rovněž zúžit SJM. SJM zaniká zánikem manželství.
Stavební pozemekPozemek určený k výstavbě na základě stavebního povolení nebo územního rozhodnutí.
ÚrokČástka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli z jeho pohledávky. Stanoví se obvykle určitým procentem z dlužné částky za určité období.
Věcné břemenoOmezení práv vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat.
Zástavní právoPrávní nástroj k zajištění pohledávky. Obyčejně vzniká na základě zástavní smlouvy. V případě nesplacení pohledávky je zástavní věřitel (např. hypoteční banka) oprávněný domáhat se uspokojení z věci zastavené